Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, ASA, Box 1026, 551 11 Jönköping
Fax: 036 - 10 12 22

Avdelningschef:
Thorbjörn Ahlgren

Biträdande avdelningschef:
Staffan Bengtsson

Programansvarig socionomprogrammet:
Michael Sjökvist

Programansvarig magisterprogrammet:

Nina Gunnarsson

Programansvarig uppdragsutbildningar i socialt arbete och juridik:

Roger Sandberg

Ämnesföreträdare:
Monika Wilinksa

Medarbetare vid ASA

Thorbjörn Ahlgren, filosofie doktor i socialt arbete, har tidigare arbetat som socialarbetare med barn, ungdomar och familjer i öppenvård och inom institutionsvården. Hans forskning handlar om socialtjänstens insatser till barn och deras familjer, handledning i socialt arbete men främst om att inom ramen för forskningsprojektet LoRDIA följa barn som far illa genom omfattande omsorgsbrist och beteendeproblem. 

Birgitta Ander socionom och filosofie doktor i socialt arbete, är lektor i socialt arbete. Har mångårig erfarenhet av kommunalt socialt arbete med förebyggande ungdomsarbete och missbruk. Disputerade 2018 med avhandlingen Ungdomars berusning – Vem, Var och med vilka? Forskningsinriktning och projekt: ungdomars berusning inom forskningsprojektet LoRDIA, projekt Munhälsa och tandvård hos unga personer vid särskilda ungdomshem, medverkan tillsammans med forskare från Högskolan Väst i projektet ”COVIDung – Ungdomars psykiska (o)hälsa i tider av kris”.

Staffan Bengtsson, filosofie doktor, är lektor i socialt arbete. Bengtssons forskning rör framför allt funktionshinder med särskild betoning på kulturella normer och värderingar kopplat till socialpolitik och till en vidare samhällskontext.

Agnetha Borell

Klas Borell, är seniorprofessor i sociologi och socialt arbete. Hans forskning har ofta berört frågor som ligger i skärningspunkten mellan ämnena sociologi och socialt arbete, till exempel socialt utanförskap och sociala konflikter, integrationsfrågor, religionens sociala betydelse och förändringar av familjelivet.

Borell leder utbildningsprojektet SimChild, en interaktiv datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar. I simuleringen ges deltagarna – såväl studenter från den grundläggande socionomutbildningen som yrkesverksamma socionomer – möjligheter att på ett realistiskt sätt konfronteras med problematiska vägval och beslutskonsekvenser,

Klas Borell disputerade 1989 i sociologi vid Uppsala universitetet med avhandlingen Disciplinära strategier (nyutgåva 2004). Han har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet och Mittuniversitetet. Borell har också varit gästprofessor och gästforskare vid flera universitet i USA och vid American University of Beirut, Libanon, University of Turin, Italien, och Svenska institutet i Istanbul, Turkiet.

Klas Borell deltar aktivt i internationella sociologiska och andra samhällsvetenskapliga sammanslutningar, anlitas ofta som sakkunnig av internationella tidskrifter och bokförlag och har varit ledamot av flera beredningsgrupper vid svenska forskningsråd. Klas Borell var under åren 2012–2014 redaktör för Sveriges sociologförbunds tidskrift Sociologisk Forskning.

Pia H. Bülow är professor i socialt arbete. Hennes forskning och undervisning är inriktad på samtal i och om välfärd och utgår från empiriska data som: institutionella möten, intervjuer, fokusgrupper samt dokument. Bülow använder framför allt analyser av social interaktion och berättelser.

Ulrika Börjesson, filosofie doktor i välfärd och socialvetenskap och lektor i socialt arbete, undervisar bland annat om forskningsmetoder vid socionomprogrammet. Börjessons forskning är inriktad mot kunskapers roll för personal i äldreomsorgens vardag.

Anneli Edin, socionom och filosofie magister i socialt arbete, är verksam som adjunkt i socialt arbete. Hon undervisar vid juridikkurserna inom socionomprogrammet, vid undervisningen i kursen för handledning av VFU-studenter, samt i planeringen inför den verksamhetsförlagda utbildningen. Arbetet medför samverkan med länets kommuner, Region Jönköpings län samt andra verksamhetsgrenar inom socialt arbete.

Gunilla Egonsdotter, socionom och filosofie magister i informatik, har tidigare varit yrkesverksam som socionom och som adjunkt i socialt arbete. Hon är för närvarande forskningsassistent i det Vinnovastödda utbildningsprojektet SimChild Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aimée Ekman, universitetslektor i socialt arbete och filosofie doktor i hälsa och samhälle, undervisar i samhällsvetenskapliga perspektiv och kvalitativ metod. Hennes forskning kretsar kring överviktiga människors perspektiv och förhållningssätt.

Arne Gerdner, professor i socialt arbete, leder forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development In Adolescense som följer ungdomar från 12 års ålder till dess de är vuxna. Forskningsprogrammet Impact of Stress undersöker effekter av stress på alkoholkonsumtion, psykisk hälsa och fysisk hälsa och i en longitudinell studie fokuseras substitutionsbehandling för opioidberoende.

Mats Granlund, professor i handikappvetenskap och psykologi, leder forskningsmiljön CHILD Öppnas i nytt fönster. som i ett trettiotal projekt studerar livssituationen för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Ett särskilt fokus i många projekt är delaktighet i vardagsaktiviteter och de faktorer i individen och i omgivningen som ökar sannolikheten att barnet är delaktigt.

Karl Hedman, filosofie doktor i sociologi, är lektor i sociologi. Avhandlingen handlar om akuta hjälpinsatser till människor i nödsamtal. Hedmans forskning rör räddningstjänsternas suicidförebyggande arbete, unga migranters deltagande i mångspråklig klassrumsinteraktion i gymnasieskolan, öppen ungdomsverksamhet och ungdomsmottagning med fokus på ungas psykiska hälsa. Han undervisar om krisledning och krisstöd i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Hedman har tidigare arbetat med krisstöd till barn och familjer efter naturkatastrofer.

  1. Presentationssida Karl Hedman
  2. e-post: karl.hedman@ju.se

Magnus Jegermalm, professor i socialt arbete samt ämnesansvarig för socialt arbete vid avdelningen. Han forskar med särskilt fokus på äldres roller och profiler i civilsamhället med utblickar och jämförelser mellan olika länder. Ett annat tema i hans forskning fokuserar på anhörigomsorgen som del i ett större omsorgspanorama. Han är verksam vid Avdelningen för socialt arbete (ASA) och Institutet för gerontologi (IFG). Han har tidigare arbetat vid Högskolan Dalarna, Ersta Sköndal Bräcke högskola (del- och heltid som lektor, forskare och prefekt), Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan Jönköping (som lektor och forskare) och Stony Brook University, USA (som lektor och forskare).

David Johansson, adjunkt, socionom och filosofie master i psykologi. Johansson undervisar i flera kurser inom socionomprogrammet men undervisar också i psykologi för andra program vid Hälsohögskolan. Johansson arbetar halvtid som adjunkt vid hälsohögskolan och halvtid som familjebehandlare inom socialtjänstens familjeområde i Nässjö kommun.

Malin Johansson, socionom och international master in social work och verksam som adjunkt i socialt arbete. Hon undervisar i kommunikation, etik och psykologi och har ansvar för verksamhetsförlagd utbildning under termin 5 på socionomprogrammet. Tidigare erfarenhet, bland annat, från elevhälsan och arbete med barn och ungas psykiska hälsa. Intresse för, och fortsatta kontakter inom, det skolkurativa fältet.

Diana Kajic, adjunkt, fil mag. i socialt arbete och socionom undervisar på socionomprogrammet.

Torbjörn Kalin, adjunkt, fil mag. i socialt arbete och socionom undervisar på socionomprogrammet. Kalin bedriver också forskarstudier som doktorand i välfärd och socialvetenskap. Hans forskning rör den sociala barnavården. Kalin undervisar främst om den sociala barnavården samt om förändringsinriktat arbete med individer och familjer. Han har en bakgrund både som forskningsassistent och FoU-ledare samt som yrkesverksam inom den sociala barnavården. Kalin är medarbetare i forskningsprojektet Longitudinal Research on Development In Adolescence, LoRDIA.

Lena Olsson, filosofie doktor i handikappvetenskap, är lektor i socialt arbete. Hon är utbildad socionom och socialpedagog. Hennes forskning rör barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer och handlar om familjernas stödbehov utifrån deras eget perspektiv, vilka insatser familjerna erhåller från socialtjänstens individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg samt landstingets barn- och ungdomshabilitering. Forskningen avser också familjernas erfarenheter och upplevelser av stöd.

  1. Presentationssida Lena Olsson
  2. e-post: lena.olsson@ju.se

Roger Sandberg, adjunkt i juridik i offentlig förvaltning, undervisar i juridiska kurser inom socionomprogrammet på HHJ men även på andra avdelningar inom JU. Hans intresseområden är grundläggande civilrätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och individens lika värde.

  1. Presentationssida Roger Sandberg
  2. e-post: roger.sandberg@ju.se

Anna Siverskog är filosofie doktor i äldre och åldrande och gör sin postdok vid Avdelningen för socialt arbete samt undervisar på socionomprogrammet. Hennes forskning har framförallt varit inriktad på att leva och åldras som lhbtq-person och betydelser av ålder, kön och sexualitet under livsloppet. Siverskogs postdok-projekt handlar om praktiker, behov och utmaningar i mötet med lhbtq-personer i äldreomsorgens vardag.

Michael Sjökvist, adjunkt och fil mag., och programansvarig på socionomprogrammet. Sjökvist undervisar i socionomprogrammets kurser men undervisar också i psykologi i andra program vid Hälsohögskolan.  Han deltar i forskning om barn med funktionsnedsättning i forskargruppen CHILD Öppnas i nytt fönster..

Mikael Skillmark är socionom och lektor i socialt arbete. Mikael disputerade våren 2018 och avhandling handlar om standardisering i socialtjänsten och dess betydelse för socialt arbete som profession och praktikfält. Under 2018 påbörjades forskningsprojektet ”Konstruktioner av manliga brottsoffer i samtal med brottsofferstödjande socialarbetare”, finansierat av Brottsoffermyndigheten. F.n. pågår uppstarten av projektet ”Vad fungerar och varför? Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande”, finansierat av FORTE. Mikael samarbetar dessutom med flera kommunala verksamheter i frågor som rör lokalt utvecklings- och forskningsarbete. Undervisningen vid socionomprogrammet är inriktad på kurser på avancerad nivå och som anknyter till avhandlingsområdet.

Nina Veetnisha Gunnarsson är universitetslektor i socialt arbete och filosofie doktor. Hennes forskningsintressen berör speciellt självskadebeteende och skam, samt identitet och socialt samspel. Hon är också involverad i ett forskningsprojekt om födoämnesallergi och psykisk hälsa.

Monika Wilinska, filosofie doktor, lektor i socialt arbete samt forskningsmiljöansvarig för SALVE. Hennes forskning och undervisning är inriktad på sociala ojämlikheter, speciellt genus och ålder. Hon jobbar ur ett diskurs och narrativt perspektiv. Monika har en efterenhet att forska i olika länder, såsom Japan, Polen, Sverige och Storbritannien.

Nina Åkerlund, filosofie doktor i socialt arbete, har tidigare arbetat inom kommunal, regional och statlig verksamhet. Nu arbetar Nina som lektor i socialt arbete med forsknings- och utvecklingsfrågor. Hennes forskning rör framför allt våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor samt barn som upplever våld.

Socionomprogrammet


Grundprogram


Programansvarig

Michael Sjökvist

Utbildningsadministratör

Anna Oliw

Master- och magisterprogram


Programansvarig

Ulrika Börjesson

Utbildningsadministratör

Anna Oliw


Avdelningen för socialt arbete

  • Universitetsadjunkt